Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/10/2021 z 22 stycznia 2021 r.
w sprawie: wyboru ofert i udzieleniu środków na realizację
zadań z zakresu zdrowia publicznego.
22.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/9/2021 z 21 stycznia 2021 r.
w sprawie: wyboru zgłoszonych przez kluby sportowe
przedsięwzięć o charakterze sportowym, którym przyznano
dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Miasta Jasła
na 2021 rok.
21.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/8/2021 z 20 stycznia 2021 r.
w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
21.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/7/2021 z 20 stycznia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego budżetu Miasta Jasła na
2021 r. w szczegółowości do paragrafu klasyfikacji
budżetowej.
21.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/6/2021 z 20 stycznia 2021 r.
w sprawie: przyjęcia planu finansowego Urzędu Miasta Jasła na
2021 r.
21.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/5/2021 z 19 stycznia 2021 r.
w sprawie: powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania
złożonych ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia
publicznego.
19.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/4/2021 z 12 stycznia 2021 r.
w sprawie: powołania Zespołu do spraw opracowania systemowych
rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami.
13.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/3/2021 z 11 stycznia 2021 r.
w sprawie: powołania i zasad pracy komisji do oceny wniosków o
udzielenie dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia o
charakterze sportowym w 2021 r.
11.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/2/2021 z 5 stycznia 2021 r.
w sprawie: rozpatrzenia i wyboru ofert na realizację zadań
własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być
dofinansowane w formie dotacji z budżetu Miasta Jasła w 2021
r.
05.01.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/1/2021 z 4 stycznia 2021 r.
w sprawie: wyboru ofert i przyznania dotacji na realizację
zadania publicznego w obszarze wspierania rodziny i systemu
pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania uzależnieniom i
patologiom społecznym, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2021 rok.
05.01.2021 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się