Lista artykułów

1234
Nazwa artykułu
Zarządzenie Nr V/44/2021 z 9 kwietnia 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
13.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/43/2021 z 31 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.
08.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/42/2021 z 30 marca 2021 r.
w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2020 r. z wykonania planu
finansowego samorządowych instytucji kultury, dla których
organem założycielskim jest Miasto Jasło.
01.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/41/2021 z 30 marca 2021 r.
w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta
Jasła za 2020 r.
01.04.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/40/2021 z 26 marca 2021 r.
w sprawie: ogłoszenia Konkursu pn. „Junior
Przedsiębiorczości” oraz powołania Komisji Konkursowej do
oceny prac zgłoszonych w Konkursie „Junior
Przedsiębiorczości”.
29.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/39/2021 z 23 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.
29.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/38/2021 z 22 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r. w sprawie:
zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r.
29.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/37/2021 z 9 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany zarządzenie Nr IV/198/2016 z 22 listopada 2016
r. o powołaniu członka Zespołu Interdyscyplinarnego.
12.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/36/2021 z 9 marca 2021 r.
w sprawie: zmiany budżetu Miasta Jasła na 2021 r. oraz zmiany
planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami.
12.03.2021 więcej
Zarządzenie Nr V/32/2021 z dnia 24.02.2021 r.
w sprawie przyznania stypendium w 2021 r. o którym mowa w
uchwale Nr XV/131/2011 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 września
2011 r. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się
twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.
24.02.2021 więcej
1234

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.




Zapoznałem się